Nieuwe ouders

Ons team

Het team van De Triangel bestaat uit ruim zeventig medewerkers en stagiairs. Om onze school overzichtelijk te houden voor leerlingen, ouders en medewerkers, werken we met drie leerteams. Leerteam 1 bestaat uit de groepen 1-2, leerteam 2 uit de groepen 3, 4 en 5 en leerteam 3 uit de groepen 6, 7 en 8. Elk leerteam wordt geleid door een adjunct-directeur en ondersteund door een vaste intern begeleider (ook wel zorgcoördinator genoemd of afgekort met IB-er). De directeur van de school draagt de eindverantwoordelijkheid. De directeur en de drie adjunct-directeuren vormen gezamenlijk de schoolleiding.

De schoolleiding

Jeroen de Wit: algemeen directeur
Angelique Le Fèvre: adjunct-directeur leerteam 3 (groepen 6-7-8)
Silvia Bezuijen: adjunct-directeur leerteam 1 (groepen 1 en 2)
Theo Bestman: adjunct-directeur leerteam 2 (groepen 3-4-5)

Groepsleerkrachten

Zij verzorgen het reguliere onderwijs aan een groep en hebben daarnaast werkzaamheden die voor de algehele organisatie van belang zijn.

Leerkrachtspecialisten

Sommige leerkrachten hebben een specialisatie binnen onze schoolorganisatie. Deze specialisatie kan zijn: rekenen – taal – lezen – methodeontwikkeling – NT2. De specialisten adviseren de directie van de school en informeren het team bij nieuwe ontwikkelingen binnen hun specialisme. 

Zorgteam

Iedere leerling moet zich kunnen ontwikkelen en ontplooien in een ononderbroken leerproces. Omdat wij te maken hebben met verschillen moet ons onderwijs zo ingericht zijn, dat dit ook mogelijk is. Op onze school hebben wij daarvoor een gedegen zorgstructuur, uitgevoerd door een ervaren team van collega’s.

Wij streven ernaar om extra hulp en ondersteuning van de kinderen in de groep te realiseren. Wanneer een kind extra zorg nodig heeft, zal een leerkracht eerst met behulp van een handelingsplan in de groep met het kind aan het werk gaan. Zodra deze extra begeleiding moet worden uitgebreid, kan een kind in aanmerking komen voor de remedial teaching. Dit gaat in overleg met de intern begeleider.

De intern begeleiders (IB-ers) begeleiden en ondersteunen de leerkrachten in het bieden van zorg aan de kinderen. De intern begeleiders sturen ook de remedial teachers aan. Dit zijn collega’s die kinderen, individueel of in kleine groepjes, buiten de klas extra begeleiding geven. Zodra een kind stagneert in zijn of haar ontwikkeling zal de intern begeleider samen met de leerkracht en ouders beoordelen welke passende zorg er verder geboden zal moeten worden.

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen bieden wij “A-different-Day” aan. Van groep 5 t/m 8 kunnen meer- en hoogbegaafde kinderen hieraan meedoen. Alle kinderen in groep 5 worden daarvoor getest en geanalyseerd.

Vakleerkrachten

Gymnastiek
Op onze school wordt door vakleerkrachten gymnastiekles gegeven. De gymles vindt tweemaal per week plaats. Het is belangrijk dat uw kind zich prettig voelt in de sport en bewegingscultuur. Dat stimuleren gymleerkrachten door bewegingsonderwijs op maat te geven aan uw kind. Een prettige associatie met sport kan een basis geven voor een gezond en sportief leven.

De laatste jaren zijn er veel berichten over de beweegarmoede van kinderen. Het niveau van bewegen van kinderen in onze maatschappij is aan het dalen. Dit komt vaak door een tekort aan beweging in de buurt en een groot aanbod aan afleidingen, zoals gamen en social media. Daarnaast is het beweegaanbod aan kinderen vaak eenzijdig: zodra het kind aan een sport verbonden is, blijft het daar en ervaart die alleen de bewegingen van die sport. Het doel is het aanbieden van een veelzijdig beweegpatroon in de gymlessen. Dit om een optimale voorbereiding te bieden aan het deelnemen aan de sport en bewegingscultuur.

Techniek

Lessen techniek en wetenschap worden op onze school gegeven door een vakleerkracht techniek. Bij deze lessen wordt een beroep gedaan op veel verschillende vaardigheden van leerlingen. Door bijvoorbeeld onderzoekend en ontwerpend leren zullen zij verschillende denkwijzen leren hanteren en leren observeren en meten. Ook oefenen zij met het werken met verschillende bronnen, materialen en gereedschappen. Tijdens de lessen wordt bijna altijd beroep gedaan op taal- en rekenvaardigheden en komen diverse 21e-eeuwse vaardigheden aan bod.

De kinderen bij ons op school krijgen vanaf groep 6 minimaal 4 x per jaar techniekles in de klas, waarbij de leerlingen zelf met techniek aan de slag gaan. 

Leerkrachtondersteuner

In de groep wordt de leerkracht zeer regelmatig geholpen door de leerkrachtondersteuner; hij of zij kijkt gemaakt werk door de kinderen na, begeleid kleine groepjes kinderen en doet wat huishoudelijk werk in de klas. De leerkracht is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de groep. Soms wordt een leerkrachtondersteuner ingezet om de groep les te geven. Dat kan een dagdeel zijn of, indien noodzakelijk, een hele dag.

Onderwijs ondersteunend personeel

Schoolassistentes
De schoolassistentes c.q. ‘conciërges’ organiseren onder meer de Tussen Schoolse Opvang (TSO), de schoolbibliotheek en houden de school ‘draaiende’. 

Administratief medewerkers
Onze administratief medewerksters verzorgen de leerlingadministratie, de communicatie via Parro, ziekmeldingen, verlofaanvragen, de ondersteuning van de directie en allerlei andere (administratieve) werkzaamheden.

Event manager
De event manager organiseert alle activiteiten buiten het lesgeven om. Denk hierbij aan culturele uitstapjes, bezoek aan de kinderboerderij, voorstellingen op school etc. Samen met de Oudercommissie organiseert de event manager o.a. de sinterklaas- & kerstviering, schoolreisjes en sportdag.