Nieuwe ouders

Ons onderwijs

Op De Triangel streven we naar goed onderwijs dat aansluit bij de doorgaande ontwikkeling van de kinderen. De uitgangspunten van ‘Opbrengstgericht Passend Onderwijs’ zijn leidend. Om dit te bereiken geven wij onderwijs op basis van kernwaarden – de 6 K’s -, vastgestelde doelen, een zekere werkwijze, een gedegen vakkenpakket met bijbehorende methodes en alle extra’s die wij de kinderen meegeven.

Opbrengstgericht passend onderwijs (OPO)

Elke leerkracht stemt zijn onderwijsaanbod onbewust af op de middenmoot. Vanuit dit ‘ijkpunt’ beoordeelt hij welke leerlingen sterker en zwakker zijn. Een methode voor rekenen of taal is gebaseerd op de landelijke middenmoot en de schil daar omheen. Het komt regelmatig voor dat deze niet ‘past’ op een groep. Sterker nog: er zijn hele schoolpopulaties waarvoor een ‘standaard’ methode niet passend is. Op school en op groepsniveau moet in eerste instantie een basisaanpak worden vastgesteld die passend is op de grootste gemene deler van leerlingkenmerken en onderwijsbehoeften. Hieromheen wordt de verrijkte en de intensieve aanpak geformuleerd.

De 6 kernwaarden

Op De Triangel geloven wij dat onderwijs een krachtig middel is om te sturen in de ontwikkeling van kinderen. We staan voor ‘KBS De Triangel, een leerzame en zorgzame school’. Dit hebben we vertaald in kernwaarden; onze 6 K’s. Ze geven ons houvast in ons dagelijks handelen.

Kind

Alles wat wij doen is erop gericht onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden op hun weg naar volwassenheid.

Wij zien het als onze kerntaak om onze leerlingen een passend onderwijsaanbod te bieden, zodat ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen als mens en zich goed staande weten te houden in onze samenleving.

Daarbij hebben we oog voor de brede ontwikkeling van kinderen omdat we geloven dat ieder kind over talenten beschikt en deze talenten kan gebruiken in de weg naar volwassenheid. We realiseren ons dat kennis en vaardigheden op het gebied van lezen, taal en rekenen van groot belang zijn als het gaat om de verdere schoolloopbaan van onze leerlingen. Verschillen tussen kinderen zijn voor ons vanzelfsprekend en worden als verrijkend ervaren. Ondanks dat ieder kind uniek is, krijgen de meeste van onze leerlingen geen individueel onderwijsaanbod. In ons handelen maken we gebruik van werkwijzen die zich bewezen hebben en waar alle leerlingen van profiteren.

Dit alles moet er toe leiden dat onze leerlingen elke dag met plezier naar school gaan.

Katholiek

De Triangel is een katholieke school. De school geeft bewust inhoud aan katholieke tradities en cultuur. Er worden verhalen uit de bijbel verteld en catecheselessen gegeven. Wij staan stil bij katholieke tradities en feesten. Belangrijke katholieke waarden zijn voor ons saamhorigheid en tolerantie. Wij leren onze leerlingen oog te hebben voor elkaar en zorg en verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar. Bij ons op school sta je er niet alleen voor. Wij doen ons best wederzijds vertrouwen en respect tussen leerkracht en ouder te realiseren en verwachten van ouders dat zij het beleid en de cultuur van de school steunen.

Wij sluiten niemand uit en bieden alle bij de school betrokkenen een warm welkom. Over andere dan katholieke levensbeschouwelijke stromingen en opvattingen spreken wij met respect. Wel verwachten wij van alle ouders dat zij onze uitgangspunten, identiteit en cultuur onderschrijven en hun kinderen mee laten doen met onze vieringen en activiteiten.

Klimaat

Wij creëren een sfeer waarin kinderen zich veilig, gewaardeerd en competent voelen.

In onze school is het rustig en ons handelen is er op gericht dat onze leerlingen zich veilig, gewaardeerd en competent voelen. Ons onderwijsaanbod stemmen wij af op de behoefte van kinderen om (zelfstandig) te leren en te weten wat er van hen wordt verwacht. Wij hanteren duidelijke structuren en vaste school- en klassenregels, geven zelf het goede voorbeeld en dulden geen pestgedrag. Wij spreken onze leerlingen aan op hun bijdrage aan een positief klimaat, regels zien we als een hulpmiddel.

Op onze grote school zijn wij goed in kleine, maar belangrijke dingen; een klein gebaar, een enkel woord, een blik die er toe bijdraagt dat onze leerlingen zich thuis voelen op school. In het groot, op schoolniveau, helpt de Kanjertraining ons onze kinderen hun eigenwaarde te behouden en zo nodig te vergroten en leren deze lessen de leerlingen hoe ze met respect met anderen kunnen omgaan.

Kennis

Onze leerlingen hebben kennis nodig om zichzelf, anderen en de wereld te begrijpen.

Het beschikken over kennis en vaardigheden op een breed terrein maakt kinderen sterk en weerbaar. We zien het als onze primaire taak om kennis over te dragen en stellen daarnaast leerlingen in de gelegenheid om sociale en studievaardigheden te ontwikkelen. Daartoe bieden we vanaf groep 1 tot 8 actuele en gedegen programma’s aan. Wij kennen onze kinderen en weten wat we met ze willen bereiken. We maken ons druk om de prestaties van onze leerlingen, maar willen prestatiedruk voorkomen.

Wij zijn goed in ons vak en weten ook wat we (nog) niet kunnen. Continu leren staat hoog in ons vaandel. Ons team volgt scholingen en is op de hoogte van actuele zaken die spelen in het onderwijs. Voor hulp en ondersteuning leggen we contacten met externe instanties.

Kansrijk handelen

Wij zijn voortdurend op zoek naar kansen en hebben vertrouwen in de ontwikkeling van kinderen.

Wij zijn bewust op zoek naar kansen voor elk kind om te leren. Dat doen we door naar onszelf te kijken en ook door met het kind en de ouders in gesprek te gaan en te zoeken naar factoren die het kind verder helpen in de ontwikkeling. Een goede, open relatie met de ouders vinden we van belang; samen met de ouders komen we altijd verder. Het ene kind is het andere niet. Op onze school hebben we een ondersteuningsstructuur die het mogelijk maakt leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften extra te begeleiden. Of het nu gaat om een leerling die meer uitdaging aankan of een leerling die een intensievere instructie nodig heeft. We hebben vertrouwen in de ontwikkeling van elk kind en geven geen kinderen op.

Ons handelen is doel- en resultaatgericht.

Kwaliteit

Wij werken voortdurend aan verbetering van onze onderwijskwaliteit. Wij zeggen wat we doen, doen wat wij zeggen en staan voor kwalitatief goed onderwijs.

De leerkracht voor de klas kan voor iedere leerling het verschil maken. Wij werken daarom voortdurend aan verbetering van onze onderwijskwaliteit. Dat doen wij door een samenhangend geheel van maatregelen planmatig uit te voeren. Deze maatregelen kunnen leiden tot concrete aanpassingen in ons onderwijs. Over wat wij onder kwaliteit verstaan zijn wij transparant, we schrijven (o.a. managementrapportages) en vertellen (o.a. de gesprekscyclus) er graag over. Wat wij elkaar beloven, doen wij ook.
Samen voor Kwaliteit: De Triangel, een leerzame en zorgzame school

Wilt u meer weten hoe ons onderwijs er in de praktijk uitziet? Dan verwijzen wij u graag naar onze schoolgids