Nieuwe ouders

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapraad (MR) vertegenwoordigt de belangen van ouders en personeel van Basisschool De Triangel. De MR bestaat uit acht personen. Vier leden vertegenwoordigen de ouders van de school, vier leden vertegenwoordigen het personeel van de school.

De MR vergadert tien maal per schooljaar en bespreekt zaken zoals het formatieplan, aanname nieuw personeel, huisvesting, begroting van de school en de Oudercommissie. Ook kan de MR de directie (gevraagd of ongevraagd) adviseren. Regelmatig doet de MR verslag van haar activiteiten in de informatiebrief van De Triangel.

De geplande vergaderdata staan in de notulen. Als u een keer een vergadering wilt bijwonen (als toehoorder) dan bent u van harte welkom. U kunt zich via e-mail aanmelden. Hierbij is wel aangetekend dat mogelijk, bij het bespreken van nog vertrouwelijke onderwerpen, u verzocht wordt voor dat onderdeel even de vergadering te verlaten.

Binnen de stichting Onderwijsgroep Amstelland, waar De Triangel onder valt, bestaat ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Vanuit onze MR zijn één ouder en één personeelslid aanwezig bij de vergaderingen van deze GMR. Tijdens de GMR vergaderingen bespreken zij de plannen van het bestuur  en informeren ze weer de MR.

Meer informatie kunt u vinden in de schoolgids. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de MR via mr.triangel@ogamstelland.nl

MR-leden schooljaar ’22 – ’23

MR – Ouder

Annelot PotjerArjan de BoerFrances HandokoMiranda Tong Sang

MR – Leerkracht 

Koen TuinteSandy StokkelMariette MansvelderLia van Santen

MR – Ouder


Annelot Potjer

Arjan de Boer

Frances Handoko

Miranda Tong San

MR – Leerkracht 

Koen Tuinte

Sandy Stokkel

Mariette Mansvelder

Lia van Santen

Actuele MR-documenten

Alle informatie over de Medezeggenschapsraad leest u terug in het MR Statuut en MR reglement (versie 2019).  De notulen van de vergaderingen en de jaarverslagen van de afgelopen jaren vindt u hieronder. De actuele vergaderdata staan vermeld in Parro. De notulen worden in de daaropvolgende vergadering definitief vastgesteld, waarna ze op de website worden geplaatst.