Onze school

De Triangel is een katholieke school die onderdeel is van de Onderwijsgroep Amstelland, stichting voor RK en PC basisonderwijs. De school staat in Amstelveen-Westwijk. Onze school heeft de beschikking over twee  locaties. Het Hoofdgebouw staat aan de Zeelandiahoeve. Onze dependance, gebouw Karelrijk,  staat aan de Jane Addamslaan (paarse gedeelte).

Wij zijn een grote basisschool waar gemiddeld zevenhonderd kinderen iedere dag met veel plezier, veel leren. Wij proberen de voordelen van een grote (bijvoorbeeld: grote kennis en expertise) en een kleine school (bijvoorbeeld: 5 ingangen voor ongeveer 80 kinderen per ingang op het hoofdgebouw) zo goed mogelijk te combineren. Wij noemen onszelf dan ook een leer- en zorgzame school.  Iedereen die zich tot ons onderwijsconcept aangetrokken voelt, is, in principe, welkom. We voelen ons echter primair verantwoordelijk voor de kinderen die reeds bij ons op school zitten. Voor ons aannamebeleid betekent dit dat zorg voor een nieuwe leerling en zorg voor een bestaande groep met elkaar verenigbaar moeten zijn. Wij willen inspelen op ontwikkelingen. We werken daarom niet vanuit een vaststaande filosofie, zoals Montessori, Jenaplan- of Vrije scholen.

Het team bestaat uit leerkrachten, onderwijs ondersteunend personeel en de directie.

Geschiedenis

In het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw, werd Westwijk ontwikkeld. Het zou de nieuwste uitbreidingswijk van Amstelveen worden.

Waar mensen en kinderen gaan wonen, moeten natuurlijk ook scholen komen. Eén daarvan was onze school. De naam werd gevonden, doordat er een prijsvraag werd georganiseerd voor de eerste kinderen en hun ouders. Eén van de inzendingen was: de Triangel. De naam heeft te maken met de vorm van de school, want als deze vanuit de lucht bekeken wordt, lijkt het net of er driehoeken in het gebouw zitten. Er zaten ook drie scholen in het gebouw en een Triangel is bovendien een muziekinstrument dat door iedereen is te spelen en een mooi, helder geluid geeft.

Onze school heette dus voortaan: De Triangel.

In het begin was het geen grote school, zoals nu. Bij de start op 1 september 1992 waren er maar 68 kinderen. Ze pasten allemaal in het amfitheater. De eerste personeelsleden waren o.a. Carla Wargers, Elwine Smit-de Rue en Marchel Hendriks.

De Triangel, de Karel Eykmanschool en de Westwijzer zaten bij elkaar in het hoofdgebouw en er waren nog heel wat klaslokalen leeg.  Het openingsfeest van de nieuwe scholen was in oktober van dat jaar. Aan het einde van die week werd er een feestje gevierd met alle kinderen van de Triangel, de Karel Eykmanschool en de Westwijzer. Dat kon toen nog makkelijk in de gymzaal, want daar pasten alle kinderen nog makkelijk in.

In dat jaar waren er ook nog maar 2 computers in de school. Nu zijn dat er 130.

Aan het einde van dit eerste jaar werd bekend dat de Triangel en de Mariaschool uit Bovenkerk (zie foto hiernaast) bij elkaar zouden gaan. De Mariaschool werd gesloten en alle kinderen en personeel gingen verder in het Hoofdgebouw van de Triangel. Aan het einde van dat jaar was er dan ook een feest voor de kinderen in het Amsterdamse bos om te vieren dat zij samen zouden gaan.

In het jaar dat volgde was de school ineens een stuk groter. Er waren 200 kinderen en er was geen klaslokaal meer leeg. In de jaren daarna werd er hard gewerkt en kwamen er steeds meer kinderen, juffen en meesters. In 1995 werd de Overloop gebouwd, en zo werd extra school ruimte gecreëerd.

Toen de school 5 jaar bestond (het eerste lustrum in 1997), was er circus op school. We gingen toen een lied zingen op de melodie van ‘Dromen zijn bedrog’ en leerden goocheltrucs en kunstjes. Ook was er een ballonnenoptocht.

In 2002 bestond de school 10 jaar en was er een groot feest.  Alle kinderen werkten rond het thema ‘Holland’.  In iedere klas was er weer iets anders te zien dat met Holland te maken had. Iedere klas ging ook een reisje maken naar een attractie in Holland, bijvoorbeeld naar de molens of naar Schiphol.

In de jaren hierna werd de school zo groot dat wij niet meer in onze gebouwen pasten. Er kwamen dus nog meer klassen bij. Er zaten kinderen in het Hoofdgebouw, de Overloop, de Aanloop (op het grasveld op het schoolplein) en de Bovenloop (bij de Schweitzerlaan). Er werd een oplossing bedacht. De Westwijzer kreeg een nieuw schoolgebouw tegenover Roda en de Triangel kreeg er lokalen bij in het Hoofdgebouw. Vanaf die tijd zitten we dus in het Hoofdgebouw en de Overloop.

Toen de school 15 jaar bestond  was er muziekdag. Alle groepen werden door elkaar gehusseld, zodat oudere en jongere kinderen die dag gingen samenwerken. Er werden muziekinstrumenten gemaakt, er werden liedjes en dansjes ingestudeerd en spelletjes gespeeld. Aan het einde van de dag gingen we zingend en spelend met elkaar in een hele lange optocht door Westwijk lopen. Een rij van wel 600 kinderen.

In 2012 bestond de school 20 jaar. Er werd besloten dit heuglijke feit wederom te vieren met het thema “Circus”. In iedere groep werd op allerlei manieren rond dit thema gewerkt. Op het grasveldje naast de school verrees de grote blauw-witte circustent van “Magic Circus”. De artiesten maakten een rondje door de school en gaven vast een voorproefje van hun optredens in de klas! Ter afsluiting bezochten we de circusvoorstelling. Ondertussen zijn we al vast gaan sparen voor……

25 jaar De Triangel! In het voorjaar van 2018 hebben een groots feest gevierd. Op school? Nee, we zijn met z’n allen naar het Amsterdamse Bos gegaan en hebben daar zo waar een hele dag ridder- en jonkvrouwen spelletjes gedaan. De dag eindigde met een fantastisch gevecht te paard tussen ridder Rode Roderick en ridder Witte Wilhelm. De hele week stond in het teken van de Middeleeuwen.

Op dit moment, juni 2020, heeft onze school een stabiel leerlingaantal van ongeveer 730 kinderen. In 2014 betrok de Karel Eykmanschool een nieuw gebouw in Westwijk-zuid: de brede school Karelrijk. Ook De Triangel heeft hier een onderkomen in gevonden met 10 lokalen. Het hoofdgebouw van onze school is tijdens het schooljaar 2014-2015 verbouwd tot een prachtig modern gebouw voor De Triangel. Het eerste schoolgebouw aan de Zeelandiahoeve, waar ooit 3 scholen in werden gehuisvest, wordt nu, vanaf augustus 2015, volledig gebruikt door De Triangel. We zijn enorm trots op beide nieuwe locaties!

De schoolorganisatie is altijd bezig om ons onderwijs nog beter te maken. De centrale vraag daarbij is: wat heeft het kind nodig en wat kunnen wij bieden? Met een professioneel hardwerkend team kun je dagelijks met plezier bezig zijn om deze vraag goed te beantwoorden. Wij zijn trots op de prestaties van onze kinderen en ze zorgen goed voor elkaar!

Op naar de 30 jaar!

Onze 6 Kern waarden

Op de Triangel wordt gewerkt vanuit de gedachte dat goed onderwijs een belangrijke basis is voor de toekomst van kinderen. Hoewel meer factoren van invloed zijn (erfelijkheid, aanleg, omgeving) geloven we dat onderwijs een belangrijk middel is om te sturen in de ontwikkeling van kinderen. Dit sturen gebeurt op de Triangel vanuit de volgende  6 kernwaarden.

KIND

Kerngedachte: Alles wat wij doen is er op gericht onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden op hun weg naar volwassenheid.

Wij zien het als onze kerntaak om onze leerlingen een passend onderwijsaanbod te bieden, zodat ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen als mens en zich goed staande weten te houden in onze samenleving.

Daarbij hebben we oog voor de brede ontwikkeling van kinderen omdat we geloven dat ieder kind over talenten beschikt en deze talenten kan gebruiken in de weg naar volwassenheid. We realiseren ons dat kennis en vaardigheden op het gebied van lezen, taal en rekenen van groot belang zijn als het gaat om de verdere schoolloopbaan van onze leerlingen. Verschillen tussen kinderen zijn voor ons vanzelfsprekend en worden als verrijkend ervaren.  Ondanks dat ieder kind uniek is, krijgen de meeste van onze leerlingen geen individueel onderwijsaanbod. In ons handelen maken we gebruik van werkwijzen die zich bewezen hebben en waar alle leerlingen van profiteren.

Dit alles moet er toe leiden dat onze leerlingen elke dag met plezier naar school gaan.

KATHOLIEK

Kerngedachte: De Triangel is een katholieke school. De school geeft bewust inhoud aan katholieke tradities en cultuur.

De Triangel is een katholieke school. Op onze school worden verhalen uit de bijbel verteld en catecheselessen gegeven. Wij staan stil bij katholieke tradities en feesten. Belangrijke katholieke waarden zijn voor ons saamhorigheid en tolerantie. Wij leren onze leerlingen oog te hebben voor elkaar en zorg en verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar. Bij ons op school sta je er niet alleen voor. Wij doen ons best wederzijds vertrouwen en respect tussen leerkracht en ouder te realiseren en verwachten van ouders dat zij het beleid en de cultuur van de school steunen.

Wij sluiten niemand uit en bieden alle bij de school betrokkenen een warm welkom. Over andere dan katholieke levensbeschouwelijke stromingen en opvattingen spreken wij met respect. Wel verwachten wij van alle ouders dat zij onze uitgangspunten, identiteit en cultuur onderschrijven en hun kinderen mee laten doen met onze vieringen en activiteiten.

KLIMAAT

Kerngedachte: Wij creëren een sfeer waarin kinderen zich veilig, gewaardeerd en competent voelen.

In onze school is het rustig en ons handelen is er op gericht dat onze leerlingen zich veilig, gewaardeerd en competent voelen. Ons onderwijsaanbod stemmen wij af op de behoefte van kinderen om (zelfstandig) te leren en te weten wat er van hen wordt verwacht. Wij hanteren duidelijke structuren en vaste school- en klassenregels, geven zelf het goede voorbeeld en dulden geen pestgedrag. Wij spreken onze leerlingen aan op hun bijdrage aan een positief klimaat, regels zien we als een hulpmiddel.

Op onze grote school zijn wij goed in kleine, maar belangrijke dingen; een klein gebaar, een enkel woord, een blik die er toe bijdraagt dat onze leerlingen zich thuis voelen op school. In het groot, op schoolniveau, helpt de Kanjertraining ons onze kinderen hun eigenwaarde te behouden en zo nodig te vergroten en leren deze lessen de leerlingen hoe ze met respect met anderen kunnen omgaan.

KENNIS

Kerngedachte: Onze leerlingen hebben kennis nodig om zichzelf, anderen en de wereld te begrijpen

Het beschikken over kennis en vaardigheden op een breed terrein maakt kinderen sterk en weerbaar. We zien het als onze primaire taak om kennis over te dragen en stellen daarnaast  leerlingen in de gelegenheid om sociale en studievaardigheden te ontwikkelen. Daartoe bieden we vanaf groep 1 tot 8 actuele en gedegen programma’s aan. Wij kennen onze kinderen en weten wat we met ze willen bereiken. We maken ons druk om de prestaties van onze leerlingen, maar willen prestatiedruk voorkomen.

Wij zijn goed in ons vak en weten ook wat we (nog) niet kunnen. Continu leren staat hoog in ons vaandel. Ons team volgt scholingen en is op de hoogte van actuele zaken die spelen in het onderwijs. Voor hulp en ondersteuning leggen we contacten met externe instanties.

KANSRIJK HANDELEN

Kerngedachte: Wij zijn voortdurend op zoek naar kansen en hebben vertrouwen in de ontwikkeling van kinderen

Wij zijn bewust op zoek naar kansen voor elk kind om te leren.

Dat doen we door naar onszelf te kijken en ook door met het kind en de ouders in gesprek te gaan en te zoeken naar factoren die het kind verder helpen in de ontwikkeling. Een goede, open relatie met de ouders vinden we van belang; samen met de ouders komen we altijd verder. Het ene kind is het andere niet. Op onze school hebben we een ondersteuningsstructuur die het mogelijk maakt leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften extra te begeleiden. Of het nu gaat om een leerling die meer uitdaging aankan of een leerling die een intensievere instructie nodig heeft. We hebben vertrouwen in de ontwikkeling van elk kind en geven geen kinderen op.

Ons handelen is doel- en resultaatgericht.

KWALITEIT

Kerngedachte: wij zeggen wat we doen, doen wat wij zeggen en staan voor kwalitatief goed onderwijs.

De man of vrouw voor de klas kan voor iedere leerling het verschil maken. Wij werken daarom voortdurend aan verbetering van onze onderwijskwaliteit. Dat doen wij door een samenhangend geheel van maatregelen planmatig uit te voeren. Deze maatregelen kunnen leiden tot concrete aanpassingen in ons onderwijs. Over wat wij onder kwaliteit verstaan zijn wij transparant, we schrijven (o.a. managementrapportages) en vertellen (o.a. de gesprekscyclus) er graag over. Wat wij elkaar beloven, doen wij ook.

Samen voor Kwaliteit: De Triangel, een leerzame en zorgzame school

Onze Kanjer aanpak

De Kanjertraining is een effectief antwoord op hoe te komen tot gewenst sociaal gedrag. De essentie van de Kanjertraining is dat leerlingen elkaar leren aan te spreken op concreet gewenst gedrag met behulp van tips die ze elkaar leren te geven. 

Het belangrijkste doel van de kanjermethode is dat een kind positief over zichzelf en de ander denkt of leert denken. Ze geeft de kinderen handvatten in sociale situaties zoals:

  • Samenwerken
  • Kritiek durven en kunnen geven en ontvangen
  • Leren te stoppen met pesten en treiteren
  • Uit slachtofferrollen stappen en op een gezonde manier het heft in eigen handen nemen

In de Kanjertraining onderscheiden we vier soorten petjes en de daarbij behorende gedragingen die ieder gekoppeld zijn aan een dierfiguur. In de training wordende petjes gedragingen overdreven neergezet. Het is niet de bedoeling de kinderen te labelen, maar de vier petjes leiden wel vaak tot inzicht. Het principe van de petjes is: ‘jij bent niet zo’ maar ‘je gedraagt je zo’. Je hebt zelf de keuze om je anders te gedragen en een andere pet op te zetten.

pestvogel[1]
De Pestvogel vindt zichzelf heel wat en wil altijd de baas spelen. Andere kinderen zijn in de ogen van de pestvogel allemaal sukkels die maar beter naar hem kunnen luisteren. Bij dit gedrag hoort het zwarte petje.
aap[1]Het aapje  doet overal lacherig over en neemt niets of niemand serieus. Hij probeert de lachers op zijn hand te krijgen en vriendjes te worden met de pestvogel om zo niet zelf gepest te worden. Bij het gedrag van het aapje hoort het rode petje.
konijn1[1]Het konijn  is vaak bang en valt liefst zo min mogelijk op. Het komt slecht voor zichzelf op en wordt vaak gepest. Het konijn kruipt vaak weg in een hoekje. Bij het gedrag van het konijn hoort het gele petje.
tijger[1]De tijger  doet normaal en gedraagt zich als een kanjer. Hij komt voor zichzelf op zonder anderen bang te maken. De tijger geeft zijn mening, komt uit voor zijn gevoel en neemt anderen en zichzelf serieus. Het gedrag van de tijger wordt gekoppeld aan het witte petje. 
Kijk voor meer informatie op: www.kanjertraining.nl