Kwaliteitsbewaking

Onze school hanteert sinds het schooljaar 2012/2013 het digitale systeem WMK-PO, Werken met Kwaliteit voor primair onderwijs, als instrument om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het WMK-PO biedt onze school een Quick Scan en een Schooldiagnose aan om de kwaliteit van ons onderwijs te bepalen en te verbeteren.

Het scoren van de indicatoren van de Quick Scan leidt tot een globale kwaliteitsbepaling; het scoren van de indicatoren en kernkwaliteiten van de Schooldiagnose levert een meer gedetailleerd overzicht van de stand van zaken. Zowel de inhoud van de Quick Scan als de Schooldiagnose is afgeleid van het toezichtkader dat de Inspectie van het Onderwijs hanteert om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen.

De twee instrumenten, Quick Scan en Schooldiagnose, bevatten kwaliteitsaspecten als: leerstofaanbod, onderwijsleerproces, kwaliteitszorg, toetsing, tijdgebruik, schoolklimaat en opbrengsten. In een cyclus van vier jaar komen zo alle kwaliteitsaspecten systematisch aan de orde.

Tweejaarlijks worden de leerlingen en de ouders via WMK bevraagd op diverse aspecten waaronder sociale veiligheid en welbevinden. Eens in de vier jaar wordt er tevens een tevredenheidpeiling onder leerlingen, leerkrachten en ouders uitgevoerd. Hieruit volgt een rapport met aanbevelingen om de kwaliteit te verbeteren.

De uitkomsten van de rapportages WMK en de jaarlijkse evaluatie worden, na verwerking door het managementteam, meegenomen in het plan van aanpak voor het nieuwe schooljaar. De permanente werkgroep ‘Kwaliteitszorg’ bewaakt de algehele kwaliteit van ons onderwijsaanbod.