Kwaliteitsbewaking

Net zoals in de auto bepalen we zelf de eindbestemming en hebben we ook zo onze voorkeuren voor de route die we willen begaan. Het is wel handig als iedereen in de organisatie deze voorkeuren deelt en er geen onenigheid op de achterbank ontstaat over de route. We hebben het in eerste instantie over organisatiedoelen: wat willen we bereiken met ons onderwijs, wat is de reden van ons bestaan?  

Een organisatie kan werken met een tamelijk beperkte set van kwaliteitsdoelen, afgeleid van de belangrijkste domeinen. Deze doelen zijn de stip op de horizon: dit is waar we ons op richten, onze bestemming. hoe houden we koers? De organisatiedoelen gelden voor langere tijd en worden jaarlijks/tweejaarlijks gecheckt. Deze doelen kunnen meetbaar zijn (alle leerlingen voelen zich veilig) of merkbaar (de leraren geven goed les). Bij het opstellen van organisatiedoelen is het daarom erg van belang om met elkaar te bespreken hoe we zichtbaar maken dat we een bepaald doel gehaald hebben. Daartoe worden de doelen nader geoperationaliseerd (wat verstaan wij onder goed lesgeven?) en wordt afgesproken welk instrument of welke methode gehanteerd wordt om te monitoren.  

Zo ontstaat een kwaliteitskalender voor een school. Ook De Triangel gebruikt een kwaliteitskalender. De kwaliteitskalender geeft een overzicht van de geplande acties in het kader van kwaliteitszorg. Naast deze kalender hanteert onze school ook een toetskalender, met de planning van alle methode-gebonden (toets aan het einde van een blok van 4 a 5 lessen) en niet-methode-gebonden toetsen (toetsen voor het leerlingvolgsysteem en de Cito-eindtoets groep 8). 

Iedere maand neemt het management de kalender door en onderneemt acties in het kader van de kwaliteitszorg. Ook collega’s kunnen daarvoor een opdracht krijgen. Onderdelen van de kwaliteitsagenda zijn o.a. : het opstellen en  uitvoeren van het jaarplan, het vervolgen van de gesprekscyclus met collega’s, een managementrapportage opstellen, groepsbezoeken uitvoeren, enquêtes onder kinderen, ouders en personeel opzetten en analyseren, financiële kwartaalrapportage samenstellen (t.a.v. de medezeggenschapsraad), schoolbespreking uitvoeren, schoolbezoeken door het Bestuur of de Raad van Toezicht van de Onderwijsgroep Amstelland, afnemen van KanVas in het kader van de meting van sociale veiligheid in onze groepen, dyslexie screening en het opstellen van het schoolondersteuningsplan. En nog een aantal zaken.  

 Zo kunnen we de kwaliteit van de route naar ons doel goed in de gaten houden. 

 Sommige documenten worden gedeeld met onze ouders en verzorgers. Andere zijn voor intern gebruik en worden zo nodig besproken met de medezeggenschapsraad, de MR. Om nog beter te worden schrijven we een actieplan om dit vervolgens uit te voeren ter verbetering. U leest het goed:  

 “Onze kwaliteitskalender is de spiegel voor onze school”