Ondersteuningsprofiel

Januari 2016

Inleiding:

Op De Triangel geloven wij dat onderwijs een krachtig middel is om te sturen in de ontwikkeling van kinderen. In ons dagelijks handelen laten we ons inspireren door de volgende uitspraak:

‘KBS De Triangel, een leerzame en zorgzame school’.

Deze uitspraak hebben we vertaald in 5 kernwaarden, de zogenaamde 5 K’s, die ons houvast geven in ons doen en laten: Kind, Katholiek, Klimaat, Kennis en Kansrijk handelen. De uitwerking van deze kernwaarden kunt u vinden in onze schoolgids.

Basisondersteuning:

De basiszorg wordt verzorgd door de groepsleerkracht. Hij of zij is de eerstverantwoordelijke voor de kinderen in zijn of haar groep.

Bij de leerlingenzorg wordt getracht passende zorgmaatregelen te bieden aan kinderen door de leerkracht in de groep en door de school als geheel.
Handelingsgericht werken vormt bij ons het uitgangspunt om verschillen in niveaus van kinderen op de verschillende vakgebieden, in de groep vorm te geven.

De groepsleerkracht realiseert eventueel m.b.v. de intern begeleiders (IB’er) de zorgmaatregelen, die aansluiten bij de onderwijsbehoefte van het kind. Leerkrachten moeten zo goed mogelijk toegerust zijn of worden om problemen te signaleren, te analyseren en te diagnosticeren en zorgleerlingen op basis hiervan extra hulp bieden, waarbij deze hulp zoveel mogelijk binnen het klassenmanagement gerealiseerd kan worden.

Extra ondersteuning:
Wanneer kinderen onvoldoende profiteren van de basisondersteuning wordt gekeken naar wat de specifieke onderwijsbehoefte van het betreffende kind is. In overleg met kind, ouders, leerkracht en intern begeleider wordt bepaald wat nodig is.

Als de leerkracht en de intern begeleider er samen niet uitkomen, roepen ze de hulp in van het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam kan bestaan uit de leerkracht, IB’er, (adjunct-) directeur van de school, ouders en het kind, gedragsspecialist, begeleider passend onderwijs, Amstelrondespecialist en externe deskundigen. Afhankelijk van de vraag kan bijvoorbeeld een orthopedagoog, (school) maatschappelijk werker, schoolverpleegkundige of een jeugdhulpverlener aanschuiven.

Mogelijkheden voor extra ondersteuning kunnen zijn: extra hulp buiten de klas in de vorm van remedial teaching, tijdelijke begeleiding van de leerling door de begeleider passend onderwijs, ondersteuning door een externe deskundige (op school of buiten school), aanbieden van ander/ extra werk en aansluiten bij aDD (a Different Day, voor kinderen die extra uitdaging behoeven).

Wij hebben op school de mogelijkheden om kinderen te begeleiden met de volgende aandachtspunten: concentratieproblemen, leerproblemen, lees/taalproblemen, rekenproblemen, kinderen met AD(H)D, kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, kinderen met motorische problemen, kinderen met medische problemen (waarbij noodzakelijk medisch handelen op of door school gegeven kan worden) en kinderen met een hoge intelligentie.

Grenzen van het onderwijs:
Zoals de naam passend onderwijs al aangeeft, zijn er ook grenzen aan onze mogelijkheden om kinderen passend onderwijs te bieden. Voor welke kinderen hebben wij geen aanbod: kinderen die blind zijn en zware slechtziende kinderen, kinderen met een te grote taalachterstand of te ernstige spraaktaalproblemen, dove kinderen, kinderen die zeer moeilijk lerend zijn, kinderen met extreem agressief gedrag, kinderen waar noodzakelijk medisch handelen nodig is en niet op of door school gegeven kan worden, kinderen die incontinent zijn en kinderen die structureel één-op- één begeleiding nodig hebben.
Ambitie:

In de aankomende jaren willen wij ons ontwikkelen tot smalle zorgschool. Een smalle zorgschool biedt adequaat onderwijs aan een specifieke categorie leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en/of de minder ernstige gevallen van andere categorieën leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.