Privacy

Privacy: ons leerlingadministratiesysteem Parnassys – digitale leermiddelen

Bij Onderwijsgroep Amstelland gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacy beleid van onze stichting. De gegevens, die over leerlingen en/of ouders gaan, noemen we persoonsgegevens.

Op de scholen wordt gebruik gemaakt van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In de privacyverklaring op onze website kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders, bijvoorbeeld bij de inschrijving van een leerling op onze school. Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens.

Voor het gebruiken van persoonsgegevens voor overige doeleinden vragen wij eenmalig  toestemming van de ouders. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van beeldmateriaal. Dit wordt bij de inschrijving van een leerling op de school gevraagd.  Deze toestemming kunnen ouders te allen tijde wijzigen of intrekken. Als u toestemming heeft gegeven blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan.

De persoonsgegevens en de vorderingen worden vastgelegd in ons leerlingadministratiesysteem (ParnasSys), een systeem dat conform de regels is ingericht. De programma’s zijn beveiligd en toegang tot gegevens is beperkt tot de betrokken medewerkers van onze school.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met leveranciers van digitale leermiddelen over de gegevens die zij van de leerlingen krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als daar toestemming voor wordt gegeven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. In het geval van datalekken worden belanghebbenden op de hoogte gebracht. Zie protocol datalekken.

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school maakt de school gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van een online toets is alleen mogelijk als de leraar weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn persoonsgegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de persoonsgegevens. Via Basispoort worden er geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind in te zien. Als de gegevens niet kloppen, zal de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Informatie over leerlingen wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders of verzorgers daar toestemming voor geven, tenzij deze uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Privacy is een belangrijk grondrecht. Je moet erop kunnen vertrouwen dat je privacy gerespecteerd wordt. Binnen de school wordt gewerkt met persoonsgegevens. In de privacyverklaring op de website staat hierover specifieke informatie. Als school gaan we zorgvuldig om met privacygevoelige informatie over leerlingen. We verwachten dat ook van de ouders die kinderen op onze school hebben en die meehelpen bij schoolactiviteiten. Regelmatig wordt er met het team en kinderen over bewustwording omtrent gegevensbescherming en privacy gesproken.